· Harmonogram 2018 ·

 • Zgłaszanie projektów

  14.09.2018 - 30.11.2018

  Etap, w którym należy wprowadzić projekt do Aplikacji, a następnie złożyć w tradycyjnej papierowej formie wraz ze wszystkimi załącznikami w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • Wstępna weryfikacja projektów

  03.12.2018 - 07.12.2018

  Na tym etapie złożony Projekt jest weryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Może uzyskać jedną z ocen: pozytywną, częściowo pozytywną (do poprawy) lub negatywną.

 • Procedura odwoławcza

  10.12.2018 - 14.12.2018

  Na tym etapie można złożyć odwołanie od niezadawalającego wyniku weryfikacji. Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia wyniku weryfikacji, Zespół projektowy za pośrednictwem Komisji, może zwrócić się do Komisji odwoławczej z wnioskiem o ponowną weryfikację Projektu.

 • Ponowna weryfikacja projektów

  17.12.2018 - 21.12.2018

  Na tym etapie Komisja odwoławcza ma 5 dni na ponowną weryfikację Projektu. Wynikiem weryfikacji jest ostateczna decyzja.

 • Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych

  21.12.2018

  Na tym etapie zostaje upubliczniona w Aplikacji alfabetyczna lista wszystkich pozytywnie zweryfikowanych Projektów.

 • Promocja projektów

  21.12.2018 - 31.01.2019

  Na tym etapie rozpoczynają się prowadzone samodzielnie przez członków Zespołu projektowego lub organizowane przy wsparciu Działu Organizacji i Promocji CM działania promocyjne pozytywnie zweryfikowanych Projektów.

 • Głosowanie

  21.12.2018 - 31.01.2019

  Na tym etapie osoby uprawnione do głosowania za pośrednictwem Aplikacji oddają głosy na Projekty umieszczone na alfabetycznej liście.

 • Ogłoszenie wyników głosowania i listy projektów przeznaczonych do realizacji

  01.02.2019

  Na tym etapie Aplikacja generuje listę rankingową. Do realizacji skierowane zostają Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację Budżetu partycypacyjnego.

 • Ewaluacja

  01.02.2019 - 28.02.2019

  Etap w którym za pośrednictwem ankiet można zgłaszać uwagi i propozycje modyfikacji zasad i trybu wyłaniania najlepszych Projektów.