· FAQ ·

OGÓLNE ZASADY

 • 1. Co to jest Projekt ?

  To pomysł na wydanie pieniędzy z Budżetu partycypacyjnego opisany we wniosku w Aplikacji, a następnie dostarczony w wersji papierowej do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 2. Jak zalogować się do Aplikacji?

  Zalogować się mogą jedynie studenci i doktoranci Collegium Medicum za pomocą uczelnianego konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl, @student.uj.edu.pl oraz @doctoral.uj.edu.pl

 • 3. Kto może zgłosić Projekt?

  Studenci UJ CM studiów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich skupieni w Zespole projektowym.

 • 4. Ile osób powinien liczyć Zespół projektowy?

  Zespół powinien liczyć od 3 do 5 osób.

 • 5. Ile wniosków można wprowadzić do Aplikacji?

  Nie ma limitu liczby wprowadzonych wniosków.

 • 6. Czy wniosek wprowadzony i zatwierdzony w Aplikacji można uznać za złożony?

  Nie. Integralną częścią wniosku wprowadzonego do Aplikacji jest wydrukowana i podpisana pełna dokumentacja Projektu, złożona w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 7. Czy po złożeniu wniosku w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM mogę jeszcze dokonać w nim zmian?

  Zmiany można wprowadzać do końca etapu zgłaszania Projektów tj. do 30 listopada 2018 r.
  Należy jednak pamiętać, że każdy zatwierdzony w Aplikacji wniosek podlega wersjonowaniu tzn. że nadawany mu jest indywidualny numer kontrolny. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian wiąże się nadaniem nowego numeru kontrolnego, co za tym idzie koniecznością ponownego zbierania podpisów poparcia oraz ponownego złożenia wniosku w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 8. Czy lista poparcia Projektu jest konieczna i ile podpisów powinna zawierać?

  Tak, stanowi ona załącznik do papierowej wersji wniosku. Na liście poparcia powinno znaleźć się minimum 10 podpisów osób uprawnionych do głosowania, jednak niebędących autorami danego Projektu.

 • 9. Kto będzie oceniał złożone wnioski?

  Wnioski oceniane będą dwuetapowo. Weryfikacja formalna zostanie przeprowadzona w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM. Następnie wniosek trafi do Komisji w celu weryfikacji merytorycznej.

 • 10. Jakie mogą być wyniki merytorycznej weryfikacji?

  W wyniku merytorycznej weryfikacji można uzyskać wynik a) pozytywny, b) częściowo pozytywny – obligujący do wprowadzenia w Projekcie rekomendowanych zmian albo c) negatywny.

 • 11. Gdzie znajdę wynik merytorycznej weryfikacji wniosku?

  Informacja o wyniku weryfikacji rozsyłana będzie mailowo.

 • 12. Czy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji i jak to można zrobić?

  Tak. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia Zespół projektowy może, za pośrednictwem Komisji, zwrócić się do Komisji odwoławczej.

 • 13. Do kogo można się odwołać od niezadawalającego wyniku Komisji odwoławczej?

  Decyzja Komisji odwoławczej ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom odwoławczym.

 • 14. W jaki sposób można promować projekty?

  Promocja pozytywnie zweryfikowanych projektów może być prowadzona samodzielnie przez członków Zespołu lub organizowana przy wsparciu Działu Organizacji i Promocji CM.

 • 15. W jaki sposób mogę zagłosować na konkretny Projekt?

  W Aplikacji dostępna będzie lista Projektów poddanych pod głosowanie.

 • 16. Na ile projektów można zagłosować?

  Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos na dowolną liczbę Projektów, których łączna kwota nie przekroczy 100 000 zł.

 • 17. Które projekty z listy rankingowej zostaną przekazane do realizacji?

  Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 100 000 zł.

 • 18. Co się stanie z Projektami, które uzyskały jednakową liczbę głosów?

  W sytuacji, gdy kilka Projektów uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała do rozdysponowania kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowany do realizacji uznaje się Projekt wyłoniony w drodze losowania.

 • 19. Czy mogę mieć wgląd w protokół głosowania?

  Tak. Protokół wyników głosowania jest przygotowywany i archiwizowany przez SDKA CM.

FINANSE

 • 1. Czy kwoty w kosztorysie powinny być netto czy brutto?

  Wszystkie koszty należy określać w kwotach brutto.

 • 2. Czy istnieją ograniczenia w sposobie wydatkowania środków Budżetu Partycypacyjnego?

  Z Budżetu Partycypacyjnego nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych o cenie jednostkowej 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100) i wyższej od tej kwoty.

 • 3. Kto będzie właścicielem dóbr oraz wartości niematerialnych zakupionych w wyniku realizacji Projektów ze środków Budżetu Partycypacyjnego?

  Właścicielem będzie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

NIERUCHOMOŚCI

 • 1. Co to jest budynek?

  Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi, posiadający fundamenty i dach.

 • 2. Czym są: obiekt i obiekt budowlany?

  Obiekt – oznacza istniejące w znaczeniu fizycznym i posiadające własności fizyczne przedmioty, takie jak lokal, budynek, budowla , grunt.

  Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

 • 3. Co to jest plan obiektu?

  Plan obiektu – składa się z rzutów, rysunków budowlanych, przedstawiających układ pomieszczeń na poszczególnych piętrach/kondygnacjach/ budynku.

 • 4. Co rozumiemy pod pojęciem nieruchomości a co pod pojęciem terenu?

  Nieruchomość – to powierzchnia ziemska stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo wyróżnia nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe, a z samych gruntowych wyodrębnia nieruchomości rolne.

  Teren – to natomiast część powierzchni ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem, może być otwarty bądź ograniczony ogrodzeniem.

 • 5. Własność a władanie?

  Własność - to podstawowa forma władania dobrami, a władanie - oznacza sprawowanie władzy nad czymś, m.in. nad rzeczą. W pojęciu tym mieści się korzystanie z nieruchomości przez właścicieli, dzierżawców, najemców i innych użytkowników.

RODO

 • 1. Czy muszę zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum?

  Tak. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 6 pkt. 1a) i jest niezbędna do uczestniczenia w konkursie. Nieudzielenie zgody lub jej wycofanie jest jednoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie. Zgodę należy złożyć na załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

 • 2. Kto jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku konkursowym?

  Administratorem danych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 23, 31-007 Kraków.

 • 3. W jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe i czy będą gdzieś przekazywane?

  Dane osobowe są niezbędne do identyfikacji oraz kontaktu z uczestnikami konkursu i będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu.

 • 4. Co się stanie z moimi danymi po zakończeniu konkursu?

  Państwa dane osobowe będą archiwizowane przez okres 5 lat od zakończenia edycji konkursu, w której biorą Państwo udział.

 • 5. Czy dane osobowe zawarte we wniosku konkursowym są bezpieczne?

  Tak. Administrator Danych uwzględniając zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Informacje na temat prawidłowej realizacji projektu i wydatkowania środków publicznych (realizacji zamówień publicznych):

  UJ CM jest jednostką sektora finansów publicznych i dlatego środki publiczne muszą być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

  Szczegółowe informacje na temat prawidłowej realizacji zamówień publicznych (dostaw, usług i robót budowlanych), czyli wszelkich zakupów i wydatków ze środków Uczelni, bez znaczenia czy własnych czy z różnych dotacji i grantów, znajdują się w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM oraz w załącznikach do Regulaminu. Dokumenty te są dostępne w zakładce: REGULAMIN i AKTY PRAWNE.

 • 1. Jak określić szacunkową wartość zamówienia (projektu)?

  Prawidłowe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia (projektu) pozwoli odpowiednio przyporządkować dane zamówienie do trybu, w jakim będzie realizowane na późniejszym etapie.

  Aby złożyć projekt w Budżecie partycypacyjnym musisz się wcześniej dowiedzieć ile jego wykonanie może kosztować. W tym celu dokonaj rozeznania rynku. Na etapie opracowywania i składania projektu razem z opisem szczegółowym projektu złóż wstępny kosztorys.

  Rozeznanie rynku na potrzeby złożenia projektu może polegać m.in. na uzyskaniu ustnych lub pisemnych informacji na temat ceny wykonania danego projektu. Poszukaj wykonawców (firm, osób fizycznych), które oferują to czego szukasz. Złóż zapytanie ofertowe, czyli zadzwoń lub napisz np. e-mail, opisz przedmiot zamówienia (co planujesz nabyć lub wykonać), jego zakres np. liczbę, warunki realizacji, okres gwarancji, termin wykonania, warunki płatności itp. Jeśli to możliwe, skontaktuj się z kilkoma wykonawcami, w ten sposób uzyskasz bardziej miarodajną wycenę.

  Jeśli Twój projekt zostanie pozytywnie zweryfikowany prawdopodobnie konieczne będzie powtórzenie oszacowania wartości zamówienia (projektu). Zwycięskie projekty będą realizowane do końca 2019r.

  Ważne! Oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem będą dostawy lub usługi jest ważne tylko 3 miesiące od ustalenia ich wartości. Gdy przedmiotem zamówienia (projektu) będą roboty budowlane określona wartość szacunkowa jest ważna przez 6 miesięcy. W tych terminach należy wszcząć procedurę zakupu albo ponowić aktualność szacunku, gdyby nie doszło do jego realizacji, jeżeli nadal chcesz go zrealizować.

 • 2. Jak długo trwa takie postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego (wykonanie projektu)?

  Projekty, które będą realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą być realizowane osobno dla każdego projektu lub z przetargu ogólnouczelnianego, jeżeli przedmiot zamówienia określony w danym projekcie odpowiada przedmiotowi zamówienia przewidzianemu do realizacji w UJ CM.

  Niektóre zamówienia publiczne w skali całego UJ CM się agregują tzn. łączą się w całość, dotyczy to na przykład usług cateringowych, szkoleń, konferencji, zakupu sprzętu komputerowego, odczynników materiałów biurowych itp. W takim przypadku może być konieczne przeprowadzenie postepowania w trybie ustawowym, które wymaga więcej czasu niż przy rozeznaniu rynku. UJ CM ma podpisane umowy na sukcesywne świadczenie niektórych usług lub dostaw dlatego też można z nich na bieżąco korzystać bez konieczności rozpoznania rynku, tylko poprzez zamówienia poprzez działy kompetencyjne Uczelni zgodnie z aktualnymi komunikatami o zawartych umowach.

  Przy realizacji zamówień publicznych pomogą działy kompetencyjne UJ CM oraz Dział Zamówień Publicznych.

  Koniecznie przed rozpoczęciem realizacji projektu skontaktuj się odpowiednim merytorycznie działem kompetencyjnym UJ CM i upewnij się czy dane zamówienie publiczne możesz realizować samodzielnie czy przy współpracy działu kompetencyjnego – szczegóły postępowania określa Regulamin lub informacje te uzyskasz telefonując albo kierując zapytanie poprzez pocztę elektroniczną na adres odpowiedniego działu kompetencyjnego.

  Pamiętaj, że niektóre procedury wymagają dłuższego czasu, więc zaplanuj swoje działania z odpowiednim wyprzedzeniem.