· FAQ ·

OGÓLNE ZASADY

 • 1. Co to jest Projekt ?

  To pomysł na wydanie pieniędzy z Budżetu partycypacyjnego opisany we wniosku w Aplikacji, a następnie dostarczony w wersji papierowej do Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 2. Jak zalogować się do Aplikacji?

  Zalogować się mogą jedynie studenci i doktoranci Collegium Medicum za pomocą adresu e-mail, używanego do logowania do systemu USOSweb.

 • 3. Kto może zgłosić Projekt?

  Studenci UJ CM studiów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich skupieni w Zespole projektowym.

 • 4. Ile osób powinien liczyć Zespół projektowy?

  Zespół powinien liczyć od 3 do 5 osób.

 • 5. Ile wniosków można wprowadzić do Aplikacji?

  Nie ma limitu liczby wprowadzonych wniosków.

 • 6. Czy wniosek wprowadzony i zatwierdzony w Aplikacji można uznać za złożony?

  Nie. Integralną częścią wniosku wprowadzonego do Aplikacji jest wydrukowana i podpisana pełna dokumentacja Projektu, złożona w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 7. Czy po złożeniu wniosku w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM mogę jeszcze dokonać w nim zmian?

  Zmiany można wprowadzać do końca etapu zgłaszania Projektów tj. do 31 października 2018 r.
  Należy jednak pamiętać, że każdy zatwierdzony w Aplikacji wniosek podlega wersjonowaniu tzn. że nadawany mu jest indywidualny numer kontrolny. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian wiąże się nadaniem nowego numeru kontrolnego, co za tym idzie koniecznością ponownego zbierania podpisów poparcia oraz ponownego złożenia wniosku w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 8. Czy lista poparcia Projektu jest konieczna i ile podpisów powinna zawierać?

  Tak, stanowi ona załącznik do papierowej wersji wniosku. Na liście poparcia powinno znaleźć się minimum 10 podpisów osób uprawnionych do głosowania, jednak niebędących autorami danego Projektu.

 • 9. Kto będzie oceniał złożone wnioski?

  Wnioski oceniane będą dwuetapowo. Weryfikacja formalna zostanie przeprowadzona w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM. Następnie wniosek trafi do Komisji w celu weryfikacji merytorycznej.

 • 10. Jakie mogą być wyniki merytorycznej weryfikacji?

  W wyniku merytorycznej weryfikacji można uzyskać wynik a) pozytywny, b) częściowo pozytywny – obligujący do wprowadzenia w Projekcie rekomendowanych zmian albo c) negatywny.

 • 11. Gdzie znajdę wynik merytorycznej weryfikacji wniosku?

  Informacja o wyniku weryfikacji rozsyłana będzie mailowo.

 • 12. Czy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji i jak to można zrobić?

  Tak. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia Zespół projektowy może, za pośrednictwem Komisji, zwrócić się do Komisji odwoławczej.

 • 13. Do kogo można się odwołać od niezadawalającego wyniku Komisji odwoławczej?

  Decyzja Komisji odwoławczej ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom odwoławczym.

 • 14. W jaki sposób można promować projekty?

  Promocja pozytywnie zweryfikowanych projektów może być prowadzona samodzielnie przez członków Zespołu lub organizowana przy wsparciu Działu Organizacji i Promocji CM.

 • 15. W jaki sposób mogę zagłosować na konkretny Projekt?

  W Aplikacji dostępna będzie lista Projektów poddanych pod głosowanie.

 • 16. Na ile projektów można zagłosować?

  Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos na dowolną liczbę Projektów, których łączna kwota nie przekroczy 100 000 zł.

 • 17. Które projekty z listy rankingowej zostaną przekazane do realizacji?

  Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 100 000 zł.

 • 18. Co się stanie z Projektami, które uzyskały jednakową liczbę głosów?

  W sytuacji, gdy kilka Projektów uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała do rozdysponowania kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowany do realizacji uznaje się Projekt wyłoniony w drodze losowania.

 • 19. Czy mogę mieć wgląd w protokół głosowania?

  Tak. Protokół wyników głosowania jest przygotowywany i archiwizowany przez SDKA CM.

FINANSE

 • 1. Czy kwoty w kosztorysie powinny być netto czy brutto?

  Wszystkie koszty należy określać w kwotach brutto.

 • 2. Czy istnieją ograniczenia w sposobie wydatkowania środków Budżetu Partycypacyjnego?

  Z Budżetu Partycypacyjnego nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych o cenie jednostkowej 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100) i wyższej od tej kwoty.

 • 3. Kto będzie właścicielem dóbr oraz wartości niematerialnych zakupionych w wyniku realizacji Projektów ze środków Budżetu Partycypacyjnego?

  Właścicielem będzie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

NIERUCHOMOŚCI

 • 1. Co to jest budynek?

  Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi, posiadający fundamenty i dach.

 • 2. Czym są: obiekt i obiekt budowlany?

  Obiekt – oznacza istniejące w znaczeniu fizycznym i posiadające własności fizyczne przedmioty, takie jak lokal, budynek, budowla , grunt.

  Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

 • 3. Co to jest plan obiektu?

  Plan obiektu – składa się z rzutów, rysunków budowlanych, przedstawiających układ pomieszczeń na poszczególnych piętrach/kondygnacjach/ budynku.

 • 4. Co rozumiemy pod pojęciem nieruchomości a co pod pojęciem terenu?

  Nieruchomość – to powierzchnia ziemska stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo wyróżnia nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe, a z samych gruntowych wyodrębnia nieruchomości rolne.

  Teren – to natomiast część powierzchni ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem, może być otwarty bądź ograniczony ogrodzeniem.

 • 5. Własność a władanie?

  Własność - to podstawowa forma władania dobrami, a władanie - oznacza sprawowanie władzy nad czymś, m.in. nad rzeczą. W pojęciu tym mieści się korzystanie z nieruchomości przez właścicieli, dzierżawców, najemców i innych użytkowników.

RODO

 • 1. Czy muszę zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum?

  Tak. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 6 pkt. 1a) i jest niezbędna do uczestniczenia w konkursie. Nieudzielenie zgody lub jej wycofanie jest jednoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie. Zgodę należy złożyć na załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

 • 2. Kto jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku konkursowym?

  Administratorem danych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 23, 31-007 Kraków.

 • 3. W jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe i czy będą gdzieś przekazywane?

  Dane osobowe są niezbędne do identyfikacji oraz kontaktu z uczestnikami konkursu i będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu.

 • 4. Co się stanie z moimi danymi po zakończeniu konkursu?

  Państwa dane osobowe będą archiwizowane przez okres 5 lat od zakończenia edycji konkursu, w której biorą Państwo udział.

 • 5. Czy dane osobowe zawarte we wniosku konkursowym są bezpieczne?

  Tak. Administrator Danych uwzględniając zakres i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO.