· FAQ ·

OGÓLNE ZASADY

 • 1. Jak zalogować się do Aplikacji?

  Zalogować się mogą jedynie studenci i doktoranci Collegium Medicum za pomocą uczelnianego konta pocztowego w domenie @uj.edu.pl, @student.uj.edu.pl oraz @doctoral.uj.edu.pl

 • 2. Kto może zgłosić Projekt?

  Studenci UJ CM studiów I, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz doktoranci UJ CM tworzący Zespół projektowy. Zespoły, w skład w których wchodzą różne jednostki UJ CM otrzymają dodatkową premię w postaci podwyższenia ostatecznego wyniku głosowania o 10%.

 • 3. Ile osób powinien liczyć Zespół projektowy?

  ZZespół projektowy musi składać się z minimum 3 osób.

 • 4. Ile wniosków można wprowadzić do Aplikacji?

  Nie ma limitu liczby wprowadzonych wniosków.

 • 5. Czy wniosek wprowadzony i zatwierdzony w Aplikacji można uznać za złożony?

  Nie. Integralną częścią wniosku wprowadzonego do Aplikacji jest wydrukowana i podpisana pełna dokumentacja Projektu, złożona w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 6. Czy po złożeniu wniosku w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM mogę jeszcze dokonać w nim zmian?

  Zmiany można wprowadzać do końca etapu zgłaszania Projektów tj. do 6 grudnia 2024 r.
  Należy jednak pamiętać, że każdy zatwierdzony w Aplikacji wniosek podlega wersjonowaniu tzn. że nadawany mu jest indywidualny numer kontrolny. Wprowadzenie i zatwierdzenie zmian wiąże się nadaniem nowego numeru kontrolnego, co za tym idzie koniecznością ponownego złożenia wniosku w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

 • 7. Czy lista poparcia Projektu jest konieczna? W jaki sposób ją zrealizować?

  Tak, stanowi ona załącznik do papierowej wersji wniosku. Na liście poparcia powinno znaleźć się minimum 10 podpisów osób uprawnionych do głosowania, jednak niebędących autorami danego Projektu. Instrukcja tłumacząca, w jaki sposób dostarczyć potwierdzeń poparcia dostępna jest w zakładce REGULAMIN I AKTY PRAWNE.

 • 8. W jaki sposób wnioski będą weryfikowane?

  Wnioski weryfikowane będą dwuetapowo. Weryfikacja formalna zostanie przeprowadzona przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM. Następnie wniosek trafi do Komisji w celu weryfikacji merytorycznej. Więcej o tym przeczytasz w zakładce HARMONOGRAM.

 • 9. Jakie mogą być wyniki weryfikacji merytorycznej?

  W wyniku merytorycznej weryfikacji można uzyskać wynik a) pozytywny, b) częściowo pozytywny – obligujący do wprowadzenia w Projekcie rekomendowanych zmian albo c) negatywny.

 • 10. Gdzie znajdę wynik merytorycznej weryfikacji wniosku?

  Informacja o wyniku weryfikacji rozsyłana będzie mailowo.

 • 11. Czy można odwołać się od decyzji Komisji?

  W terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o nadaniu oceny negatywnej, Lider projektu może zwrócić się do Komisji odwoławczej z wnioskiem o ponowną weryfikację Projektu, odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia wyniku weryfikacji.

 • 12. Do kogo można się odwołać od niezadawalającego wyniku Komisji odwoławczej?

  Decyzja Komisji odwoławczej ma charakter ostateczny i nie podlega procedurom odwoławczym.

 • 13. W jaki sposób można promować projekty?

  Promocja pozytywnie zweryfikowanych projektów może być prowadzona samodzielnie przez członków Zespołu lub organizowana przy wsparciu Działu Organizacji i Promocji CM. Promocja może przebiegać w dowolnym momencie po pozytywnej weryfikacji merytorycznej, dlatego też Zespoły, które prześlą projekty wcześniej będą miały więcej czasu na promowanie swojego projektu.

 • 14. W jaki sposób mogę zagłosować na konkretny Projekt?

  W Aplikacji dostępna będzie lista Projektów poddanych pod głosowanie.

 • 15. Na ile projektów można zagłosować?

  Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos na dowolną liczbę Projektów, których łączna kwota nie przekroczy 120 000 zł.

 • 16. Które projekty z listy rankingowej zostaną przekazane do realizacji?

  Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 120 000 zł.

 • 17. Co się stanie z Projektami, które uzyskały jednakową liczbę głosów?

  W sytuacji, gdy kilka Projektów uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała do rozdysponowania kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowany do realizacji uznaje się Projekt wyłoniony w drodze losowania.

 • 18. Czy mogę mieć wgląd w protokół głosowania?

  Tak. Protokół wyników głosowania jest przygotowywany i archiwizowany przez SDKA CM.

FINANSE

 • 1. Czy kwoty w kosztorysie powinny być netto czy brutto?

  Wszystkie koszty należy określać w kwotach brutto.

 • 2. Czy istnieją ograniczenia w sposobie wydatkowania środków Budżetu Partycypacyjnego?

  Z Budżetu Partycypacyjnego nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych o cenie jednostkowej 10.000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100) i wyższej od tej kwoty.

 • 3. Kto będzie właścicielem dóbr oraz wartości niematerialnych zakupionych w wyniku realizacji Projektów ze środków Budżetu Partycypacyjnego?

  Właścicielem będzie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

NIERUCHOMOŚCI

 • 1. Mój projekt dotyczy zmian w kontekście budynku/nieruchomości. W jaki sposób się tego podjąć?

  Przede wszystkim skontaktuj się z Działem Zarządzania Majątkiem lub Działem Inwestycji, Remontów i Eksploatacji i przedstaw swój pomysł. Osoby kontaktowe poinstruują co dokładnie będziesz potrzebował/-a. Pamiętaj, że będziecie potrzebowali także opinii administratora obiektu – wzór znajdziesz w ramach załącznika nr do regulaminu.

 • 2. Co to jest budynek?

  Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi, posiadający fundamenty i dach.

 • 3. Czym są: obiekt i obiekt budowlany?

  Obiekt – oznacza istniejące w znaczeniu fizycznym i posiadające własności fizyczne przedmioty, takie jak lokal, budynek, budowla , grunt.

  Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury.

 • 4. Co to jest plan obiektu?

  Plan obiektu – składa się z rzutów, rysunków budowlanych, przedstawiających układ pomieszczeń na poszczególnych piętrach/kondygnacjach/ budynku.

 • 5. Co rozumiemy pod pojęciem nieruchomości a co pod pojęciem terenu?

  Nieruchomość – to powierzchnia ziemska stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Prawo wyróżnia nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe, a z samych gruntowych wyodrębnia nieruchomości rolne.

  Teren – to natomiast część powierzchni ziemi wraz z jej rzeźbą i pokryciem, może być otwarty bądź ograniczony ogrodzeniem.

 • 6. Własność a władanie?

  Własność - to podstawowa forma władania dobrami, a władanie - oznacza sprawowanie władzy nad czymś, m.in. nad rzeczą. W pojęciu tym mieści się korzystanie z nieruchomości przez właścicieli, dzierżawców, najemców i innych użytkowników.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Informacje na temat prawidłowej realizacji projektu i wydatkowania środków publicznych (realizacji zamówień publicznych):

  UJ CM jest jednostką sektora finansów publicznych i dlatego środki publiczne muszą być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

  Szczegółowe informacje na temat prawidłowej realizacji zamówień publicznych (dostaw, usług i robót budowlanych), czyli wszelkich zakupów i wydatków ze środków Uczelni, bez znaczenia czy własnych czy z różnych dotacji i grantów, znajdują się w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM oraz w załącznikach do Regulaminu. Dokumenty te są dostępne w zakładce: REGULAMIN i AKTY PRAWNE.

 • 1. Jak określić szacunkową wartość zamówienia (projektu)?

  Prawidłowe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia (projektu) pozwoli odpowiednio przyporządkować dane zamówienie do trybu, w jakim będzie realizowane na późniejszym etapie.

  Aby złożyć projekt w Budżecie partycypacyjnym musisz się wcześniej dowiedzieć ile jego wykonanie może kosztować. W tym celu dokonaj rozeznania rynku. Na etapie opracowywania i składania projektu razem z opisem szczegółowym projektu złóż wstępny kosztorys.

  Rozeznanie rynku na potrzeby złożenia projektu może polegać m.in. na uzyskaniu ustnych lub pisemnych informacji na temat ceny wykonania danego projektu. Poszukaj wykonawców (firm, osób fizycznych), które oferują to czego szukasz. Złóż zapytanie ofertowe, czyli zadzwoń lub napisz np. e-mail, opisz przedmiot zamówienia (co planujesz nabyć lub wykonać), jego zakres np. liczbę, warunki realizacji, okres gwarancji, termin wykonania, warunki płatności itp. Jeśli to możliwe, skontaktuj się z kilkoma wykonawcami, w ten sposób uzyskasz bardziej miarodajną wycenę.

  Jeśli Twój projekt zostanie pozytywnie zweryfikowany prawdopodobnie konieczne będzie powtórzenie oszacowania wartości zamówienia (projektu). Zwycięskie projekty będą realizowane do końca 2019r.

  Ważne! Oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem będą dostawy lub usługi jest ważne tylko 3 miesiące od ustalenia ich wartości. Gdy przedmiotem zamówienia (projektu) będą roboty budowlane określona wartość szacunkowa jest ważna przez 6 miesięcy. W tych terminach należy wszcząć procedurę zakupu albo ponowić aktualność szacunku, gdyby nie doszło do jego realizacji, jeżeli nadal chcesz go zrealizować.

 • 2. Jak długo trwa takie postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego (wykonanie projektu)?

  Projekty, które będą realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą być realizowane osobno dla każdego projektu lub z przetargu ogólnouczelnianego, jeżeli przedmiot zamówienia określony w danym projekcie odpowiada przedmiotowi zamówienia przewidzianemu do realizacji w UJ CM.

  Niektóre zamówienia publiczne w skali całego UJ CM się agregują tzn. łączą się w całość, dotyczy to na przykład usług cateringowych, szkoleń, konferencji, zakupu sprzętu komputerowego, odczynników materiałów biurowych itp. W takim przypadku może być konieczne przeprowadzenie postepowania w trybie ustawowym, które wymaga więcej czasu niż przy rozeznaniu rynku. UJ CM ma podpisane umowy na sukcesywne świadczenie niektórych usług lub dostaw dlatego też można z nich na bieżąco korzystać bez konieczności rozpoznania rynku, tylko poprzez zamówienia poprzez działy kompetencyjne Uczelni zgodnie z aktualnymi komunikatami o zawartych umowach.

  Przy realizacji zamówień publicznych pomogą działy kompetencyjne UJ CM oraz Dział Zamówień Publicznych.

  Koniecznie przed rozpoczęciem realizacji projektu skontaktuj się odpowiednim merytorycznie działem kompetencyjnym UJ CM i upewnij się czy dane zamówienie publiczne możesz realizować samodzielnie czy przy współpracy działu kompetencyjnego – szczegóły postępowania określa Regulamin lub informacje te uzyskasz telefonując albo kierując zapytanie poprzez pocztę elektroniczną na adres odpowiedniego działu kompetencyjnego.

  Pamiętaj, że niektóre procedury wymagają dłuższego czasu, więc zaplanuj swoje działania z odpowiednim wyprzedzeniem.